ExpectImpl.timeout

Returns the timeout

 1. Duration timeout [@property setter]
 2. long timeout [@property setter]
 3. auto timeout [@property getter]
  class ExpectImpl(OutputRange)
  @property
  timeout
  (
  )
  if (
  isOutputRange!(OutputRange, string)
  )

Meta